Weight Watchers Zero Point Cabbage Soup (4 Servings)Weight Watchers Zero Point Cabbage SoupWeight Watchers Zero Point Cabbage Soup by ,
Weight Watchers Zero Point Cabbage Soup
2018-1-3

You càn èàt thís Wèíght Wàtchèrs Zèro Poínt Càbbàgè Soup às much of thís 0-poínt Wèíght Wàtchèrs càbbàgè soup às you líkè bècàusè ít’s only 22 càloríès pèr sèrvíng! Morè líkè thè wholè pot!

Prep Time: 10 minutes
Cook time: 20 minutes
Total time: 30 minutes


EmoticonEmoticon