Vanilla Cupcake Recipe No Milk (1⁄2 cup butter)Vanilla Cupcake Recipe No Milk


Vanilla Cupcake Recipe No Milk by ,
Vanilla Cupcake Recipe No Milk
2017-8-19
Thè Bèst Vànillà Cupcàkè Rècipè No Milk is àn èàsy to màkè onè-bowl rècipè. You'll nèvèr nèèd ànothèr boxèd mix àgàin!

Prep Time: 20 minutes
Cook time: 25 minutes
Total time: 45 minutes
Servings: 24 Servings


INGREDIENTS:

• 2 cups flour, siftèd
• 1⁄2 tèàspoon sàlt
• 2 tèàspoons


EmoticonEmoticon