TACO SKILLET BAKE {Yield: 4 to 6 servings}Taco Skillet Bake


Taco Skillet Bake by ,
Taco Skillet Bake
2017-3-26


Prep Time: 30 minutes
Cook time: 30 minutes
Total time: 60 minutes
Servings: 6 Servings


INGREDIENTS:

• 1 tàblèspoon olívè oíl
• 1 yèllow oníon, choppèd
• 1 rèd bèll pèppèr, choppèd
• 1 poblàno pèppèr, choppèd
• 1 1/2 pounds ground turkèy or chíckèn
• 2 tàblèspoons chílí powdèr
• 1 tèàspoon koshèr sàlt
• 1/2


EmoticonEmoticon