Taco Bake Kraft | Taco Bake Casserole - Kraft RecipesTaco Bake Kraft


Taco Bake Kraft by ,
Taco Bake Kraft
2017-4-19
Gívè your fríènds ànd fàmíly somèthíng to tàco àbout wíth thís quíck ànd èàsy Tàco Càssèrolè rècípè. Màkè thís yummy Tàco Càssèrolè ín undèr onè hour.

Prep Time: 25 minutes
Cook time: 30 minutes
Total time: 55 minutes
Servings: 12 Servings


INGREDIENTS:

• 1 lb. lèàn ground bèèf 2 grèèn oníons, slícèd 1 clovè gàrlíc, míncèd


EmoticonEmoticon