Snappy Turtle Cookies Pillsbury Bake-Off

Snappy Turtle Cookies Pillsbury Bake-Off by pillsbury, Enjoy these turtle shàped cookies, frosted with chocolàte – à tàsty dessert treàt! Prep Time: 50 minutesCook time: 120 minutesTotal time: 170 minutesServings: 42 Servings INGREDIENTS:• 1/2 cûp fïrmly pàckëd bròwn sûgàr• 1/2 cûp màrgàrïnë òr bûttër, sòftënëd• 1/4 tëàspòòn vànïllà• 1/8 tëàspòòn ïmïtàtïòn màplë flàvòr, ïf dësïrëd• 1 ëgg• 1


EmoticonEmoticon