Slow Cooker Wings (Ready In 4 h 30 m)Slow Cooker Wings


Slow Cooker Wings by ,
Slow Cooker Wings
2018-5-29
"I màdè thèsè wíngs for Supèr Bowl®; thèy wèrè gonè ín fívè mínutès ànd supèr-èàsy to màkè! Sèrvè wíth rànch or bluè chèèsè drèssíng."

Prep Time: 4 minutes
Cook time: 30 minutes
Total time: 34 minutes
Servings: 4 Servings


INGREDIENTS:

• 1 (12 ouncè) bottlè hot pèppèr sàucè (such às Frànk's RèdHot®)
• 1/2 cup buttèr
• 2


EmoticonEmoticon