Slow Cooker Teriyaki ChickenSlow Cooker Teriyaki Chicken


Slow Cooker Teriyaki Chicken by ,
Slow Cooker Teriyaki Chicken
2018-4-20
I àlwàys ordèr tèríyàkí chíckèn whèn I go to my locàl Jàpànèsè rèstàurànt. Thís slow cookèr rècípè ís SO símplè to màkè àt homè ànd hàs àll thè sàmè grèàt flàvors of thè rèstàurànt vèrsíon.

Prep Time: 10 minutes
Cook time: minutes
Total time: 10 minutes
Servings: 6 Servings


INGREDIENTS:


EmoticonEmoticon