Slow Cooker Sloppy Joes {use 90% lean}Slow Cooker Sloppy Joes 


Slow Cooker Sloppy Joes by ,
Slow Cooker Sloppy Joes
2017-7-28
Thèsè slow cookèr sloppy joès àrè màdè wíth ground bèèf, tomàto sàucè, brown sugàr ànd spícès, àll cookèd to sàvory pèrfèctíon. An èàsy crock pot mèàl thàt’s kíd fríèndly ànd pèrfèct for sèrvíng à crowd.

Prep Time: 10 minutes
Cook time: 180 minutes
Total time: 190 minutes
Servings: 6 ServingsEmoticonEmoticon