Slow Cooker Pork Chops [Prep Time 5 mins]Slow Cooker Pork Chops


Slow Cooker Pork Chops by ,
Slow Cooker Pork Chops
2017-3-17
Slow Cookèr Pork Chops àrè íncrèdíbly èàsy to màkè ànd smothèrèd ín à crèàmy, mouthwàtèríng gràvy! You càn màkè pork chops ríght ín your crock pot ànd hàvè à hèàrty, comfortíng, ànd budgèt fríèndly dínnèr thè wholè fàmíly wíll lovè!

Prep Time: 5 minutes
Cook time: 7 minutes
Total time: 12 minutes
Servings:


EmoticonEmoticon