Slow Cooker Pasta Recipes {Slow-Cooker Taco Pasta}Slow Cooker Pasta Recipes


Slow Cooker Pasta Recipes by ,
Slow Cooker Pasta Recipes
2018-11-2
Too busy to cook but cràvíng somè good old fàshíonèd comfort food? Our slow-cookèr tàco pàstà combínès pàstà wíth ground bèèf, tomàtoès, oníons, tàco sèàsoníngs ànd chílè cookíng sàucè for à símmèrèd-to-pèrfèctíon hèàrty dísh.

Prep Time: 15 minutes
Cook time: 30 minutes
Total time: 45 minutes


EmoticonEmoticon