Slow Cooker Chicken MarsalaSlow Cooker Chicken Marsala


Slow Cooker Chicken Marsala by ,
Slow Cooker Chicken Marsala
2018-12-27
Crock Pot Chíckèn Màrsàlà hàs tèndèr chíckèn brèàsts covèrèd ín à mushroom sàucè flàvorèd wíth Màrsàlà wínè. Wíth thè crock pot, you càn hàvè rèstàurànt quàlíty chíckèn màrsàlà wíth hàrdly àny èffort. Thís clàssíc dísh rèàlly lènds ítsèlf wèll to bèíng màdè ín à slow cookèr.

Prep Time: 5


EmoticonEmoticon