Pulled Pork Crockpot With Optional Sazon SeasoningPulled Pork Crockpot


Pulled Pork Crockpot by ,
Pulled Pork Crockpot
2018-2-28
Slow Cookèr Pullèd Pork ís íncrèdíbly èàsy to màkè ànd wondèrful to hàvè on hànd to àdd protèín to mèàls. Wè màkè à bàtch èvèry wèèk, ànd àftèr tèstíng vàríous mèthods for doíng ít (líkè sèàríng vs no sèàr), thís ís my fàvorítè wày to màkè ít.

Prep Time: 120 minutes
Cook time: 60 minutes
Total time: 180 minutes


EmoticonEmoticon