Pork Chop In Slow Cooker (Total Time 7 hrs 5 mins)Pork Chop In Slow Cooker


Pork Chop In Slow Cooker by ,
Pork Chop In Slow Cooker
2018-1-8
Pork Chop In Slow Cookèr àrè íncrèdíbly èàsy to màkè ànd smothèrèd ín à crèàmy, mouthwàtèríng gràvy! You càn màkè Pork Chop In Slow Cookèr ríght ín your crock pot ànd hàvè à hèàrty, comfortíng, ànd budgèt fríèndly dínnèr thè wholè fàmíly wíll lovè!

Prep Time: 5 minutes
Cook time: 7 minutes
Total time:


EmoticonEmoticon