PIZZA CASSEROLE

PIZZA CASSEROLE by homemadeinterest, Màke pizzà night extrà fun with this Pizzà Càsserole! It’s àn eàsy pizzà bàke filled with àll of your fàvorite pizzà toppings. Prep Time: 15 minutesCook time: 40 minutesTotal time: 55 minutesServings: 10 Servings INGREDIENTS:• 16 òz Pënnë Pàstà• 4 c Mòzzàrëllà Chëësë , dïvïdëd• 28 òz Pïzzà Sàûcë• 8 òz Dïcëd Tòmàtòës• 2 òz Pàrmësàn Chëësë• 1 c Pëppërònïs• 4


EmoticonEmoticon