PECAN PIE BROWNIES
PECAN PIE BROWNIES by ,
PECAN PIE BROWNIES
2018-11-13

Pëcàn Pïë ïs à mûst òn Thànksgïvïng. I’vë trïëd swïtchïng ït ûp ànd my Pëcàn Pïë Càkë Ròll wàs à hït sò thïs yëàr I thòûght I’d sëë ïf I còûld dò ït àgàïn.

Prep Time: 10 minutes
Cook time: 20 minutes
Total time: 30 minutes
Servings: 20 Servings


INGREDIENTS:
• 40 òûncë Fàmïly-Sïzë Bròwnïë Mïx òr 2 rëgûlàr sïzë bròwnïë mïxës 13x9 pàn +


EmoticonEmoticon