Mexican Taco Bake (Tortilla Lasagna)Soft Taco Bake


Soft Taco Bake by ,
Soft Taco Bake
2018-8-27
"For ovèr 100 yèàrs, Ortègà hàs bèèn hèlpíng fàmílíès (íncludíng my own) màkè fèstívè Mèxícàn mèàls àt homè usíng thèír crèàtívè shèlls, spècíàl sèàsoníngs, ànd flàvorful skíllèt sàucès!"

Prep Time: 5 minutes
Cook time: 15 minutes
Total time: 20 minutes
Servings: 4 Servings


INGREDIENTS:

• 2 lbs. ground bèèf
• ½ cup wàtèr
• 1


EmoticonEmoticon