Low Carb Strawberry PastriesLow Carb Strawberry Pastries


Low Carb Strawberry Pastries by ,
Low Carb Strawberry Pastries
2018-5-7
Thís Low-Càrb Stràwbèrry Pàstríès Rècípè màkès dèlícíous stràwbèrry-fíllèd pàstríès. Thèsè pàstríès càn bè pàrt of à low-càrb, kèto, glutèn-frèè, gràín-frèè, díàbètíc, or Bàntíng díèt.

Prep Time: 12 minutes
Cook time: 25 minutes
Total time: 37 minutes
Servings: 4 Servings


INGREDIENTS:
For


EmoticonEmoticon