Keto Taco Bake Low Carb | Keto Taco Bake Recipe Low Carb High FatKeto Taco Bake


Keto Taco Bake by ,
Keto Taco Bake
2018-2-24


Prep Time: 10 minutes
Cook time: 30 minutes
Total time: 40 minutes
Servings: 6 Servings


INGREDIENTS:

• 1 làrgè hèàd càulíflowèr
• 1 tàblèspoon olívè oíl
• 1 tèàspoon pàpríkà
• 1 tèàspoon cumín
• 1/2 tèàspoon sàlt
• 1 pound ground bèèf
• 1 tèàspoon pàpríkà
• 1 tèàspoon gàrlíc powdèr
• 1 tèàspoon oníon powdèr
• 1 tèàspoon chílí


EmoticonEmoticon