EASY MAKE JAMAICAN JERK CHICKEN WINGS
Baked Jerk Chicken Wings by ,
Baked Jerk Chicken Wings
2017-6-26
Bàkëd Jërk Chïckën Wïngs- Bàkëd tò crïspy përfëctïòn wïth àll thë bòld flàvòrs òf Jërk Spïcë rûb- 10 mïnûtës prëp ïs àll yòû nëëd!!!

Prep Time: 10 minutes
Cook time: 50 minutes
Total time: 60 minutes
Servings: 4 Servings


INGREDIENTS:

• 2 1/2 - 3 pòûnds chïckën wïngs
• 2-3 Tàblëspòòns Hòmëmàdë Jërk Spïcë Blënd
• 1 1/2 -2


EmoticonEmoticon