EASY DORITO CHICKEN CASSEROLE
Dorito chicken casserole by ,
dorito chicken casserole
2018-8-12
I'm nòt ëvën gònnà prëtënd thàt thïs ànythïng bût whàt I càll "Tràsh Fòòd." Evëry òncë ïn à whïlë tràsh fòòd ïs thë bëst kïnd òf fòòd, còmfòrtïng ànd tòtàlly dëlïcïòûs. Mëxïcàn Dòrïtò Càssëròlë fïts thàt dëscrïptïòn përfëctly. Enjòy!

Prep Time: 10 minutes
Cook time: 15 minutes
Total time: 25 minutes
Servings: 4 ServingsEmoticonEmoticon