DESSERT RECIPE FOR A CROWD GLUTEN FREE SPICY LOBSTER BITES

DESSERT RECIPE FOR A CROWD GLUTEN FREE SPICY LOBSTER BITES by Felesha Bell,Glùtén Fréé Spïcy Löbstér Bïtés – Rùth Chrïs’ Cöpycât récïpé Glùtén-fréé lïghtly pân-frïéd löbstér. Appétïzér bïtés tösséd ïn â spïcy chïlï créâm sâùcé.

Prep Time: 60 minutes
Cook time: 35 minutes
Total time: 95 minutes
Servings: 4 Servings


INGREDIENTS:
• 1.25 lb löbstér méât cùt ïntö lârgé chùnks (I ùséd 8


EmoticonEmoticon