Chicken Thigh Slow Cooker RecipesChicken Thigh Slow Cooker Recipes


Chicken Thigh Slow Cooker Recipes by ,
Chicken Thigh Slow Cooker Recipes
2017-11-29
Eàsy to màkè slow cookèr chíckèn thíghs sèrvèd wíth hèàrty vègètàblès! Tèndèr píècès of chíckèn, potàtoès, càrrots, ànd corn, àll símmèrèd ín à lèmon gàrlíc hèrb sàucè.

Prep Time: 15 minutes
Cook time: 2 minutes
Total time: 17 minutes
Servings: 4 Servings


INGREDIENTS:

• 4


EmoticonEmoticon