Champagne and Peach Sangriachampagne peach sangria


Champagne and Peach Sangria by ,
Champagne and Peach Sangria
2017-9-21
Spàrklíng Pèàch Sàngríà ís à grèàt brunch or summèr cocktàíl! Màkíng ít àhèàd màkès ít à grèàt rècípè for à pàrty ànd thè tàstè ís fàntàstíc!

Prep Time: 5 minutes
Cook time: 5 minutes
Total time: 10 minutes
Servings: 6 Servings


INGREDIENTS:

• 3 cups slícèd pèàchès*
• 2 cups ràspbèrríès*
• 750


EmoticonEmoticon