BEST CABBAGE ROLL CASSEROLE |EASY of Homemades Recipes
Cabbage Roll Casserole by ,
cabbage roll casserole
2018-4-20
Càbbàgë Ròll Càssëròlë ïs àn ëàsy fàmïly fàvòrïtë. It còmbïnës àll thë dëlïcïòûs flàvòrs òf stûffëd càbbàgë ròlls wïth à lòt lëss tïmë ànd ëffòrt. Thïs dëlëctàblë càssëròlë màkës ëïght hëàlthy sërvïngs ànd lëftòvërs hëàt përfëctly ïn thë mïcròwàvë.

Prep Time: 25 minutes
Cook time: 40 minutes
Total time: 65 minutes
Servings: 8


EmoticonEmoticon